dinsdag 12 juni 2012

Somalië: beantwoording van Kamervragen over een EU-aanval op land

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Defensie over een EU-aanval op land in verband met de piraterijbestrijding (Atalanta). Deze vragen werden ingezonden op 16 mei 2012 met kenmerk 2012Z10042.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
Drs. J.S.J. Hillen

Antwoorden van drs. J.S.J. Hillen, minister van Defensie, mede namens dr. U. Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over een EU-aanval op land in verband met piraterijbestrijding (Atalanta).

Vraag 1
Wat is uw oordeel over het bericht “EU-aanval piraterij op vasteland”? 1) 

Om proactiever te kunnen optreden tegen piraterij besloot de EU op 23 maart jl. het operatiegebied van EU-operatie Atalanta uit te breiden tot en met de kuststrook van Somalië. Op 3 april jl. is het operatieplan aangepast waardoor ook logistieke kampen van de piraten op de Somalische kust kunnen worden aangepakt. De aanpassing van het operatieplan is een logisch vervolg op eerdere stappen van de EU. Het doel is de activiteiten van de piraten zo vroeg mogelijk te verstoren voordat zij een bedreiging kunnen zijn voor de koopvaardij. De operatie waaraan u refereert, past binnen het aangepaste operatieplan. De uitvoering had plaats met inachtneming van de daarvoor opgestelde, strikte uitvoeringscriteria.

Vraag 2
Welke EU-lidstaten waren betrokken bij deze operatie? Welke activiteiten voerden ze precies uit en wat waren de gevolgen? Is het waar dat er geen gewonden zijn gevallen? 

Tijdens de operatie werden logistieke middelen van de piraten vanuit de lucht aangevallen. Uit operationele veiligheidsoverwegingen kan ik de precieze inzet van militaire middelen hier niet nader beschrijven. Bij de operatie vielen geen doden of gewonden.

Vraag 3
Waren Nederlandse eenheden direct of indirect betrokken bij de operatie? Waren er Nederlanders bij de operatie betrokken?

Nee.

Vraag 4
Maakte de Nederlandse Lynx helikopter, die op 10 mei werd beschoten voor de kust van Somalië, onderdeel uit van dezelfde operatie? Heeft de Lynx deelgenomen aan operaties te land? Zo nee, wat was de toedracht van de beschieting op 10 mei? 2)

Nee. De Lynx helikopter maakte geen deel uit van de operatie waaraan u refereert in vraag 1. De helikopter werd op 10 mei jl. tijdens een reguliere verkenningsvlucht door piraten beschoten vanaf een gekaapt koopvaardijschip.

Vraag 5
Deelt u de mening dat directe of indirecte betrokkenheid van Nederlandse eenheden bij dergelijke operaties neerkomt op uitbreiding van de piraterijbestrijdingsmissie? Hoe rijmt u dat met het feit dat de Artikel 100-discussie hierover nog gevoerd moet worden? 

Zoals gesteld waren er geen Nederlandse eenheden betrokken bij de operatie. Nederland zal geen directe bijdrage met militaire eenheden aan dergelijke EUoperaties leveren voordat de regering daarover met de Kamer van gedachten heeft gewisseld.

1) NOS, 15 mei 2012, http://nos.nl/artikel/373229-euaanval-piraterij-opvasteland.
html
2) http://www.telegraaf.nl/binnenland/12107389/__Lynx_beschoten_voor_kust_S
omali__.html?view=print

(ministerie van Defensie, 12 juni 2012)

(Opmerkingen: de woorden "een EU-aanval op land" lijken me wat ongelukkig gekozen. Herhaaldelijk is zowel door de EU als door de Nederlandse regering benadrukt dat er geen troepen aan land zullen gaan
(no boots on the ground), en dat het uitsluitend zou gaan om aanvallen uit de lucht op de infrastructuur van piraten.
Verder wordt pas nu duidelijk dat de al dan niet gerichte beschieting van een Lynx-helikopter op 10 mei plaats vond vanaf een gekaapt koopvaardijschip, hdv)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten