dinsdag 12 juni 2012

Ereschuld veteranen geregeld

Minister Hans Hillen en de militaire vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een regeling voor het inlossen van de ereschuld voor veteranen. Deze bijzondere uitkering geldt als erkenning voor veteranen die door toedoen van hun uitzending lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt en die de gevolgen daarvan nog dagelijks ervaren”

Om in aanmerking te komen voor de bijzondere uitkering dient de veteraan oorlogsslachtoffer te zijn in de zin van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. De regeling geldt daardoor voor veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld.

Op grond van de beschikbare middelen, de omvang van de doelgroep en de mate van hun invaliditeit is voor de bijzondere uitkering een grondslag van € 125.000 vastgesteld. De hoogte van de bijzondere uitkering zal worden bepaald  door het voor de veteraan vastgestelde invaliditeitspercentage van de grondslag te nemen. Als sprake is van een invaliditeitspercentage van bijvoorbeeld 40%, ontvangt de betrokken veteraan dus een bedrag van (€ 125.000 x 40% =) € 50.000. Als de mate van arbeidsongeschiktheid met dienstverband hoger is dan de mate van invaliditeit, wordt voor de berekening het arbeidsongeschiktheidspercentage gehanteerd. De bijzondere uitkering wordt netto uitbetaald. De verschuldigde inkomstenbelasting komt voor rekening van het Rijk.

De veteraan die in aanmerking komen voor deze regeling moet de invaliditeit hebben opgelopen ten gevolge van een incident voor 1 juli 2007, voor die datum zijn ontslagen en voor 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend. De bijzondere uitkering wordt uitbetaald in het laatste kwartaal van dit jaar. De betrokken veteranen hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen. Zij worden per brief geïnformeerd door het ABP Bijzondere Regelingen Defensie.

De invalide veteranen die na 1 juli zijn ontslagen of die na 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen indienen, komen niet in aanmerking voor deze ereschuld regeling. Voor deze groep militairen geldt dat zij aanspraak maken op de nieuwe schadevergoedingsregeling die in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen wordt opgenomen. De vergoeding van restschade van militaire oorlogs- en dienstslachtoffers wordt daarmee vast onderdeel van de militaire rechtspositie.

(ministerie van Defensie, 12 juni 2012)

Vragen en antwoorden over de nieuwe regeling voor veteranen

Wanneer kom ik in aanmerking voor de bijzondere uitkering?

Als u als militair ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invalide bent geraakt, voor 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen voor deze invaliditeit heeft ingediend en voor 1 juli 2007 ontslagen bent dan komt u in aanmerking voor een bijzondere uitkering.Waar kan ik de bijzondere uitkering aanvragen?
U hoeft geen aanvraag in te dienen. U wordt door het ABP Bijzondere Regelingen Defensie geïnformeerd over uw aanspraak. Indien uw invaliditeitspercentage als gevolg van oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie kleiner is dan 10% dan kunt u navraag doen bij ABP Bijzondere Regelingen Defensie of u eventueel in aanmerking komt voor de uitkering.

Moet ik opnieuw gekeurd worden?

Nee, u wordt niet gekeurd voor de bijzondere uitkering. De definitieve mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid op de peildatum wordt gehanteerd voor het vaststellen van de uitkering.

Hoe vaak ontvang ik de bijzondere uitkering?

De bijzondere uitkering is een eenmalige uitkering.

Hoe hoog is mijn uitkering?

Dat is afhankelijk van uw invaliditeitspercentage of, indien deze hoger is uw arbeidsongeschiktheidspercentage als uw invaliditeit de oorzaak is van uw arbeidsongeschiktheid. De grondslag voor de bijzondere uitkering is € 125.000,--. Bij een mate van invaliditeit van bijvoorbeeld 40% bedraagt de uitkering € 50.000,--. Is de mate van invaliditeit minder dan 10% dan wordt het invaliditeitspercentage voor de berekening van de bijzondere uitkering op 5% gezet en ontvangt u
€ 6.250,--.

Ik ben een invalide veteraan, ouder dan 65 jaar. Ik was voordat ik 65 jaar werd
arbeidsongeschikt ten gevolge van mijn dienstgerelateerde invaliditeit. Welk percentage
wordt er nu gehanteerd bij het vaststellen van de bijzondere uitkering?


Omdat niet van iedere invalide veteraan die ouder is dan 65 bekend is of hij arbeidsongeschikt was, wordt voor hem het invaliditeitspercentage gebruikt. Echter indien hij kan aantonen dat direct voorafgaand aan het moment dat hij 65 werd, voor hem een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid gold op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of een daarmee vergelijkbare andere wettelijke arbeidsongeschiktheidsvoorziening die toegerekend kan worden aan de beperkingen waarvoor invaliditeit met dienstverband is vastgesteld, dan zal voor hem dat vastgestelde hogere arbeidsongeschiktheidspercentage met dienstverband worden gehanteerd bij het vaststellen van de bijzondere uitkering. Hij dient hiervoor zelf de aanvraag in te dienen en de bewijsstukken aan te leveren.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

De bijzondere uitkering wordt, als u nu bekend bent met een militair invaliditeitspensioen en een medische eindtoestand heeft bereikt,in het laatste kwartaal van 2012 uitbetaald. Heeft u op of na 1 juni 2012 nog geen medische eindtoestand bereikt dan wordt de bijzondere uitkering zo spoedig mogelijk uitbetaald zodra de medische eindtoestand is vastgesteld.

Ik vind het bedrag te laag, wat kan ik dan doen?

Formeel kunt u bezwaar maken tegen het toekennen van de bijzondere uitkering. Echter de wijze van vaststelling en daarmee de hoogte van de bijzondere uitkering is dwingend voorgeschreven in een op de Kaderwet militaire pensioenen gebaseerde algemene maatregel van bestuur. Voorts is voorgeschreven dat wijzigingen in de mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid na vaststelling van de medische eindtoestand of na de peildatum geen gevolg hebben voor de bijzondere uitkering.

Ik heb het ministerie van Defensie aansprakelijk gesteld voor het letsel dat ik heb opgelopen tijdens mijn uitzending, wat moet ik nu doen?

De bijzondere uitkering wordt uitbetaald zonder dat er sprake hoeft te zijn van aansprakelijkheid van het ministerie van Defensie. Met de bijzondere uitkering wordt echter wel rekening gehouden bij het vaststellen van een eventuele schadevergoeding. U kunt het beste met uw rechtshulpverlener overleggen over de noodzaak van de voortzetting van uw juridische procedure.

Moet ik de uitkering opgeven bij de belastingdienst?

De bijzondere uitkering wordt netto uitbetaald. De verschuldigde loon-/inkomstenbelasting komt voor rekening van het Rijk. U hoeft de uitkering dan ook niet als inkomsten uit (vroegere) arbeid op te geven bij de belastingdienst. De uitbetaalde bijzondere uitkering wordt echter wel onderdeel van uw vermogen. U dient zelf na te gaan wat hiervan de gevolgen zijn voor uw belastingaangifte.

Mijn partner/vader is overleden voor 1 juni 2012 maar was bij zijn leven in het genot van een MIP hebben wij nu aanspraak op de bijzondere uitkering?

Nee, alleen de invalide veteraan, die in leven was op 1 juni 2012, heeft aanspraak op de bijzondere uitkering.

Wat is een medische eindtoestand?

Daarvan is sprake als is vastgesteld dat uw mate van invaliditeit in de toekomst, vermoedelijk, niet meer zal wijzigen. U heeft hier van bericht ontvangen.

Ik ben een invalide veteraan en na 1 juli 2007 ontslagen heb ik dan aanspraak op de
bijzondere uitkering?
Ik ben een invalide veteraan en voor 1 juli 2007 ontslagen en heb na 1 juni 2012 voor
het eerst een militair invaliditeitspensioen aangevraagd, heb ik dan aanspraak op een
bijzondere uitkering?

Nee, voor u geldt een andere regeling die voorziet in een volledige vergoeding van uw schade. Deze regeling behoeft nog nadere uitwerking.

(ministerie van Defensie, 12 juni 2012)

4 opmerkingen:

 1. ik ben een veteraan met een MIP van 40% plus langdurigheids toeslag van 10% en ben ook 80/100 arbeidsongeschikt, wat wordt in mijn geval dan berekent?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dan moet je eerst kijken of je een MIP hebt met een medische eindtoestand op peildatum 1 juni 2012.

   Als dat zo is en in dit geval is jouw invaliditeitspercentage 40%, dan zul je moeten kijken of je bij jou ook kunt spreken over arbeidsongeschiktheid met dienstverband, dus of je arbeidsongeschiktheid het gevolg is van je invaliditeit!

   Is dat zo dan spreek je hier over zowel invaliditeit met dienstverband als arbeidsongeschiktheid met dienstverband.

   Zoals het in de regeling is uitgelegd en als dusdanig moet worden uitgevoerd, betekent het dat dan het hoogste percentage prefaleert en bij jou is het hoogste percentage 100%. De berekening is dan 100% x €125.000 = €125.000 (normbedrag)

   Uiteraard dien je dan nog aan de andere voorwaarden te voldoen dus vóór 1 juli 2007 invalide zijn geraakt a.g.v. oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie en vóór 1 juni 2012 (peildatum) een eerste aanvraag MIP hebben gedaan.

   Heb je openstaande shulden bij Defensie, dan worden deze in mindering gebracht op de bijzondere uitkering waardoor deze uiteindelijk lager kan uitvallen.

   Succes!

   Verwijderen
 2. Mij pa heeft in totaal 7 jaar gediend als veteraan in korea en indonesie...ik zal u alle ellende besparen hoe hij elke dag weer de dag door moest komen.iv de oorlogsbeelden.Na oorlog komt immers oorlog ook thuis..December is mij pa oveleden tja als deze vergeten veteraan nog een paar maandjes langer had geleefd was ook hij in aanmerking gekomen van deze jackpot...Voor mij gevoel heeft de defensie een soort plan uitgerekend hoeveel mensen er in die 2 jaar de pijp aan maarten hebben gegeven...hoeveel indie veteranen leven er nog..dus dit is de 2e keer dat ze onder de vergeten veteranen vallen...schande om zo om te gaan met de weduwe van deze veteranen..en hier kan u het mee doen heer Hillen.mvg een dochter van een oud veteraan,Riky Dinkelberg

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben in 1995 ontslagen bij de landmacht,groot verlof. Daarna in 2011 nogmaals bij een andere dienstonderdeel. Welke ontslsgdatum geld hier

  BeantwoordenVerwijderen