dinsdag 5 juni 2012

Defensie in het verkiezingsprogramma van de SP

Vrede en veiligheid

1. Nederland geeft prioriteit aan zijn grondwettelijke verplichting tot bevordering van de internationale rechtsorde. Met tal van internationale organen en tribunalen moet Nederland het land van de vrede zijn en dat in alles uitstralen.

2. Deelnemen aan militaire missies in het buitenland wordt beperkt tot die missies welke op uitdrukkelijk verzoek van de Verenigde Naties plaatsvinden, waarbij Nederland ook nog altijd zijn eigen afweging maakt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar garanties voor het respecteren van het internationaal recht, waaronder de Conventies van Genève en de mensenrechten. De minimumleeftijd voor deelname door militairen wordt, overeenkomstige de wens van de Verenigde Naties, verhoogd naar 21 jaar. Elke missie wordt gevolgd door een grondige parlementaire evaluatie.

3. Effectieve missies ter bestrijding van piraterij steunen we, uitbreiding ervan met operaties aan land moet met grote terughoudendheid worden bezien. De Nederlandse militairen en politie-instructeurs in Afghanistan trekken we terug. In plaats daarvan kiezen we voor civiele steun aan de opbouw van dat land.

4. Israël heeft recht op erkende en veilige grenzen, de Palestijnse bevolking heeft ook recht op een eigen staat, eveneens met erkende en veilige grenzen. Nederland zal de onafhankelijke Palestijnse staat dan ook erkennen en zich hard maken voor hun VN-lidmaatschap. Nederland houdt vast aan uitvoering van eerdere resoluties van de Veiligheidsraad en van het internationaal recht. Daarnaast maakt Nederland zich sterk voor een internationale dialoog met alle vertegenwoordigers van de Palestijnen. Zolang Israël doorgaat met het illegaal bouwen van woningen in bezet gebied zal Nederland dit veroordelen en in de EU aandringen op het opschorten van de associatieovereenkomst die Israël belastingvoordeel geeft bij export naar de landen van de EU. Ook wordt de samenwerking in de Nederlands-Israëlische Samenwerkingsraad opgeschort.

5. We verzetten ons krachtig tegen een sluipende ontwikkeling van de regionaal gerichte oude NAVO naar een wereldwijd opererende nieuwe NAVO als offensieve en agressieve interventiemacht. We werken niet mee aan het huidige NAVO-plan voor een raketschild, dat onze veiligheid eerder verkleint dan vergroot door toename van tegenstellingen met landen buiten de NAVO.

6. We bepleiten dat de NAVO haar nucleaire doctrine laat varen, omdat die niet bijdraagt aan het behoud en het bevorderen van vrede en veiligheid. Nucleaire ontwapening van Europa krijgt prioriteit. Nederland stuurt Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied retour. We nemen het initiatief tot een internationale stop op productie en gebruik van wapens met verarmd uranium.

7. We zien scherp toe op naleving van het Internationaal Verdrag tegen Clustermunitie en streven naar verdere beperking van de wapenwedloop en wapenexport. Aan landen die mensenrechten schenden of in een spanningsgebied liggen, levert Nederland in ieder geval geen wapens. Nederlandse pensioenfondsen mogen niet beleggen in de wapenindustrie. Wapenbeurzen houden we buiten de deur. Privatisering van defensieonderdelen vinden we onwenselijk.

8. Het Nederlandse leger vliegt voorlopig door met de F-16 en ziet af van aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen. Nederland koopt geen bewapende onbemande vliegtuigen (drones) en pleit voor een internationale conferentie ter regulering van het gebruik van dit omstreden wapentuig.

9. Van militairen vragen we de bereidheid om zich met lijf en leden voor onze veiligheid en de internationale rechtsorde in te zetten. Dat vereist ook dat militairen die door noodzakelijke bezuinigingen op defensie moet afvloeien, altijd moeten kunnen rekenen op zorgvuldige begeleiding en optimale ondersteuning. Daarbij is ‘van werk naar werk’ het uitgangspunt. We zien toe op goede uitvoering van de parlementsbreed geïnitieerde Veteranenwet.

(SP, Verkiezingsprogramma 'Nieuw vertrouwen', 5 juni 2012)

(NB: In het verkiezingsprogramma van de SP is geen afstand genomen van het eerder ingenomen standpunt van de partij ten aanzien van de NAVO. Dat luidt als volgt: "De SP is tegen de NAVO-politiek en wenst een indringend openbaar debat over de taken en toekomst van de NAVO. De NAVO zal zich in de komende jaren waarschijnlijk omvormen van Noord-Atlantische organisatie tot wereldwijde organisatie van voornamelijk westers georiënteerde, industriële landen. De interne debatten in de NAVO moeten voor een groot publiek toegankelijk worden gemaakt. Formeel gaat het bij de verandering van de NAVO om terrorismebestrijding. Van groot belang is echter de concurrentie met grote opkomende machten, zoals China, om grondstoffen en invloedssfeer. Ook de oude vijand Rusland wordt op deze wijze benaderd." (http://www.sp.nl/standpunten/cd_40/standpunt_over_navo.html)

1 opmerking:

  1. Ik zie behoorlijke tegenstelling in punten 8 en 9. Doorvliegen met ouwe troep (F16) die lang zoveel niet kunnen als de met de modernste technieken uitgevoerde JSF maar wel de bereidheid vragen aan de militairen om in die ouwe troep te gaan plaatsnemen.
    Daarbij wordt ook nog eens 'vergeten' dat deelname aan JSF Nederland ook nog behoorlijk werk en dus geld oplevert.

    BeantwoordenVerwijderen