maandag 13 augustus 2012

Defensie in de Stemwijzer

(Onderstaand de standpunten van de politieke partijen over eventuele verdere bezuinigingen op Defensie zoals weergegeven op de 'Stemwijzer' van ProDemos/EenVandaag. Voor de volledige standpunten (en de nuances), zie het bericht Defensie in de verkiezingsprogramma's.

Tegen nieuwe bezuinigingen: ChristenUnie, CDA, SGP, VVD
Voor nieuwe bezuinigingen: D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, PVV, SP)

28. Bezuinigingen defensie

Stelling: De regering moet afzien van nieuwe bezuinigingen op defensie.

ChristenUnie: Eens
De onverantwoorde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de slagkracht van de krijgsmacht zwaar aangetast, juist in een tijd dat delen van de wereld instabieler worden. De ChristenUnie maakt tegen de trend in de keuze voor defensie en staat niet alleen moreel, maar ook financieel achter onze mannen en vrouwen die betekenisvol werk verrichten. Zij hebben recht op een goede uitrusting en betrouwbaar materieel.

CDA: Eens
Om een innovatieve, veelzijdig inzetbare en slagvaardige krijgsmacht in stand te houden, zijn voldoende investeringen en duurzame financiering nodig. Het CDA is van mening dat verdere bezuinigingen op defensie de veelzijdige inzetbaarheid en de noodzakelijke slagkracht van de krijgsmachten aantasten.

D66: Oneens
De komende jaren moet Nederland fors bezuinigen om niet nóg meer schulden door te schuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Daarbij wordt defensie niet uitgezonderd. Bezuinigen kan door meer samen te werken met andere Europese landen. De Nederlandse krijgsmacht kan zich dankzij die betere samenwerking specialiseren. Slagkracht en kwaliteit blijven dan voldoende gewaarborgd.

GroenLinks: Oneens
De Nederlandse overheid moet ingrijpend bezuinigen om de begroting op orde te krijgen. Defensie moet niet uitgesloten worden van bezuinigingen. Er zijn aanzienlijke besparingen mogelijk als het Nederlandse leger beter gaat samenwerken met de legers van andere EU-landen. De defensietaken kunnen dan onderling worden verdeeld. Materieel, transportmiddelen, opleidingsfaciliteiten en kennis kunnen beter worden benut.

Partij voor de Dieren: Oneens
De Partij voor de Dieren is tegen deelname aan gevechtsmissies, dus de defenisiemacht kan worden verkleind. We zijn tegen de aanschaf van de JSF en ook andere militaire prestigeprojecten wijzen we af.

PvdA: Oneens
Door de crisis is er minder geld beschikbaar. Daarom is het belangrijk zorgvuldige keuzes te maken over wat we wel, en wat we niet doen. De Nederlandse krijgsmacht staat hoog aangeschreven en is in staat moeilijke taken te vervullen. Niettemin kan het ambitieniveau van de krijgsmacht omlaag en de doelmatigheid omhoog.

PVV: Oneens
In ons defensiebeleid staat het Nederlandse belang voorop. Aan ‘Vredesmissies’ doen we voor de helft minder mee en alleen nog als er een aantoonbaar Nederlands belang is.

SGP: Eens
Nederland moet blijven beschikken over een doeltreffende en geavanceerde krijgsmacht. De ambities zijn hoog, maar er is geen passend budget. De SGP vindt het schrijnend dat het Defensiebudget keer op keer wordt verlaagd. Het Defensiebudget moet juist worden verhoogd, op termijn, maar ook al in de komende kabinetsperiode.

SP: Oneens
In tijden waarin de overheid moet bezuinigen is het redelijk om ook van defensie een bijdrage te vragen.

VVD: Eens
Er is genoeg bezuinigd op defensie. De afgelopen jaren heeft de krijgsmacht met flinke bezuinigingen en een reorganisatie al een bovengemiddeld aandeel geleverd bij het gezond maken van de overheidsfinanciën. Als we een geloofwaardige krijgsmacht willen houden die ons land veiligheid biedt, kan er geen geld meer af.

(Stemwijzer TK 2012, 13 augustus 2012)

Intussen is ook het Kieskompas online gegaan. Vergeleken met de Stemwijzer is de informatie m.b.t. Defensie summier.

Stelling Kieskompas:


De Nederlandse defensiemacht mag blijvend worden verkleind

Helemaal mee eens: SP, Partij voor de Dieren, 50Plus

Mee eens: PvdA, GroenLinks, PVV

Neutraal: D66

Niet mee eens: VVD, CDA

Helemaal niet mee eens: ChristenUnie, SGP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten