woensdag 9 januari 2013

Brief commandant Landstrijdkrachten over effecten WUL

21 december 2012

Mannen en vrouwen van het Commando Landstrijdkrachten.

Ik heb slecht nieuws. De meesten van ons gaan binnenkort minder loon krijgen. De reden hiervoor is dat per 01 januari 2013 de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) in werking treedt. Het doel van deze wet is een vereenvoudiging door te voeren voor de heffingen die de werknemer verplicht is in te houden op het loon. Het resultaat is dat per 2013 dezelfde grondslagen gelden voor de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

In de huidige situatie wordt de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet eerst ingehouden op het salaris van de werknemer. Dit wordt vervolgens volledig vergoed door de werkgever (die dus de IAB betaalt). Het effect op het salaris van de Nederlander is dat voor 88% van de mensen geldt dat het loon anderhalf procent hoger of lager wordt, in totaal zal het saldo ongeveer nul zijn. Het is dus niet bedoeld als een korting. Deze effecten gelden ook voor onze burgermedewerkers.

Door de nieuwe wijze van heffing ook toe te passen voor militairen, die een apart ziektekostenstelsel hebben, zal het voor ons militair personeel echter uitsluitend negatieve inkomensconsequenties hebben. Deze consequenties zijn nu doorgerekend en dus bekend. Omdat de Minister heeft besloten in 2013 een belangrijk deel van de negatieve effecten te compenseren, worden de effecten gedempt. Desondanks gaan alle militairen van de krijgsmacht er op achteruit, en sommigen nog meer dan de reeds aangegeven anderhalf procent. Hoe de verdeling precies gaat lopen weet ik nu nog niet. Wel gaat het vooral ten laste van het inkomen van onze manschappen en korporaals en militairen in de rang van luitenant-kolonel en hoger. De Minister streeft ernaar vanaf april in ieder geval de negatieve consequenties door betere spreiding te kunnen dempen, zodat niemand er meer dan anderhalf procent op achteruit gaat.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben de vakbonden het reguliere overleg opgeschort en ligt dus ook de reorganisatie voorlopig stil. De Minister vind dit niet juist en zal daarom de formele weg gaan bewandelen om dit conflict op te lossen, binnenkort weten we wat dit precies betekent voor de reorganisatie.

Dit alles is voor u en mij een domper. U kunt er op rekenen dat ik, in nauwe samenwerking met mijn collega's, er alles aan zal doen de financiële positie van de militair in lijn te brengen met wat wij van u vragen. En dat is haaks op wat ik hierboven beschrijf. Maar voorlopig is dat wel de werkelijkheid. Binnenkort zult u ook Defensiebreed tot in detail worden geïnformeerd omtrent deze wetgeving en de consequenties hiervan. Desondanks vind ik het mijn plicht om u ook in de Commandantenlijn te informeren.

(Bron: Defensiebond ODB. De bond heeft verder een aantal berekeningen van de effecten van de 'WUL' gepubliceerd, deze staan los vermeld bij de brief van Generaal De Kruif).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten