zaterdag 17 november 2012

Reactie namens Demons MC

Op vrijdag 2 november 2012 werd in de landelijke media bericht over het lidmaatschap van een aantal commando’s van een motorclub, de Demons MC. Naar aanleiding van deze berichtgeving wordt namens de president van de Demons MC als volgt gereageerd.

De betrokken commando’s, tevens leden van de Demons MC hebben zich begin oktober 2012 tot mr. Ruperti van Dijkstra Krikke Ruperti Advocaten gewend om hun belangen te behartigen. Dit omdat vanuit het Ministerie van Defensie werd aangegeven dat het lidmaatschap van de motorclub mogelijk onverenigbaar zou zijn met het ambt en status als militair.

Bevestigd wordt dat vertegenwoordigers van Defensie met de president van de Demons MC over het onderwerp hebben gesproken. Namens de president wordt benadrukt dat deze gesprekken in goede orde zijn verlopen.

De Demons MC zijn dan ook zeer verrast door de negatieve berichtgeving in de media. De wijze waarop defensiebronnen de media te woord hebben gestaan voelt voor de betrokken commando’s als een aanval in de rug.

In de media wordt door defensiebronnen gesuggereerd dat betrokken commando’s door hun lidmaatschap van de Demons MC een potentieel gevaar zouden zijn voor de nationale veiligheid. Uit de media moest worden vernomen dat de MIVD bezig is met een onderzoek van de Demons MC en dat mogelijk de zogeheten Verklaringen van Geen Bezwaar kunnen worden ingetrokken.

Vooropgesteld dient te worden dat de betrokken commando’s op geen enkele wijze een potentieel gevaar zijn voor de nationale veiligheid. Aan hun integriteit en loyaliteit kan en mag niet worden getwijfeld.

Zij betreuren ten zeerste dat het Ministerie van Defensie zonder enige kennis van zaken deze zeer ervaren en meermalen onderscheiden militairen wegzet als “outlawbikers”. Hiermee wekt het Ministerie van Defensie de indruk dat betrokken commando’s zich buiten de wet zouden stellen.

Benadrukt dient echter te worden dat betrokken commando’s zich jarenlang ten dienste van de overheid hebben ingezet in het kader van het herstellen en het handhaven van de nationale en internationale rechtsorde.
De commando’s die lid zijn van de Demons MC zijn immers stuk voor stuk zeer ervaren militairen die onder de zwaarst mogelijke omstandigheden hebben deelgenomen aan meerdere missies in onder andere Afghanistan, Irak, Cambodja en Bosnië.

De betrokken commando’s zijn ontgoocheld over de wijze waarop het Ministerie van Defensie hun loyaliteit en integriteit zonder enig fundament tot zelfs in de landelijke media ter discussie stelt. De wijze waarop vanuit het Ministerie van Defensie acties worden ondernomen met het kennelijke doel om de betrokken commando’s te diskwalificeren voelt als een dolksteek in de rug.

Zij hebben vernomen dat de aanpak van de Demons MC een speerpunt is in het beleid van de overheid. Het ministerie van Defensie onderneemt kennelijk actie op aangeven van Justitie. Wat dat betreft wordt echter verwezen naar de recente berichtgeving dat in 2011 maar liefst 665 politieambtenaren zijn bestraft wegens allerlei vormen van integriteitschendingen zoals geweld, fraude en gezagsmisbruik. Ruim 1500 onderzoeken zijn in dat kader tegen politieambtenaren ingesteld.

Daartegenover staat dat geen van de commando’s die lid zijn van de Demons MC een strafblad hebben. Het is ronduit opvallend te noemen dat de overheid twijfelt over de integriteit van deze commando’s omdat ze lid zouden zijn van een “1% MC”. Justitie zou beter alle inspanningen kunnen richten op de bestrijding van de integriteit binnen de eigen gelederen, aangezien meer dan 1% van het politiebestand niet integer blijkt te zijn, dan de pijlen te richten op zeer loyale en integere defensiemedewerkers.

Evenwel doen de betrokken commando’s een beroep op hun eigen Minister van Defensie om een einde te maken aan de verregaande stigmatisering van hen als lid van de Demons MC. Zij eisen dat hun bewezen integriteit, loyaliteit en betrouwbaarheid als uitgangspunt in de gehele discussie dient te gelden. Daarbij geldt tevens als uitgangspunt dat het lidmaatschap van een motorclub volledig legaal is en niet kan worden verboden.

De betrokken commando’s zullen dan ook geen afstand doen van hun lidmaatschap van de Demons MC.

Daarnaast eisen zij dat het Ministerie van Defensie alle verregaande inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer beëindigt. Daartoe worden op dit moment de juridische acties in gang gezet.

Tevens zal de Minister van Defensie worden verzocht op om basis van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten inzage te geven in de wijze waarop de betrokken commando’s zijn onderzocht en welke informatie dit heeft opgeleverd.

Ook wordt overwogen om het Ministerie van Defensie aansprakelijk te stellen wegens de inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en de imagoschade die aan de betrokken commando’s is toegebracht.

Daarbij wordt evenwel benadrukt dat de betrokken commando’s open blijven staan voor een dialoog met het Ministerie van Defensie. Waarbij zeker ook wederzijdse inspanningen worden toegejuicht om waar mogelijk het wederzijdse vertrouwen te herstellen.

Michael Ruperti
Advocaat

(Demons MC, 9 november 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten