zaterdag 10 november 2012

Hoofd AIVD bij opening Ad de Jonge Centrum

Het hoofd van de AIVD, Rob Bertholee, noemde het 'bijzonder' dat een wetenschappelijk centrum van de Universiteit van Amsterdam genoemd is naar oud-medewerker, Ad de Jonge. Bertholee sprak vandaag bij de opening van het centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies.

Het hoofd van de AIVD constateerde dat het centrum en de dienst de nodige raakvlakken hebben: hetzelfde interessegebied en een vergelijkbare manier van werken (methodieken en analyse, cryptologie, datamining, historisch onderzoek). Zelfs in de samenstelling van het bestuur van het centrum zag Bertholee overeenkomsten: "Het is net zo gemêleerd als de medewerkerspopulatie bij de AIVD".

Van elkaar leren 
Het Ad de Jonge centrum richt zich in onderzoek en onderwijs op het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de interactie met veiligheidsbeleid, grondrechten en privacy. "Privacy is een groot grondrecht," onderstreepte Bertholee, "maar er is geen grotere inbreuk op grondrechten dan een terroristische aanslag. Dus dat moeten we voorkomen." Bertholee sprak de hoop uit in de toekomst wederzijds contact te hebben: "Er is niets mis met een extra kritische blik op het werk van de dienst, naast alle bestaande controle-instanties."

AIVD moet ruim 30 procent inleveren
Ook ging het hoofd tijdens zijn toespraak nog in op de geplande bezuiniging in het regeerakkoord. Het budget van de AIVD wordt naar 2018 toe met 70 miljoen euro per jaar gekort, "maar wij gaan niet bij de pakken neerzitten." Bertholee voorziet wel dat de bezuinigingen gevolgen hebben voor de slagkracht van de dienst.

Ad de Jonge als BVD'er
De vernoeming van het centrum naar Jonkheer W.A.H. (Ad) de Jonge is bijzonder. Bertholee gaf aan dat de AIVD nu nog steeds voortbouwt op de methodieken van Ad de Jonge.

De Jonge was als student tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gegaan, gevangen genomen door Duitsers en naar concentratiekamp Natzweiler gestuurd. Na de oorlog werkte hij bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst en werd uiteindelijk hoofd Staf Buitenlandse Politiek werd. De Jonge genoot een grote, internationale reputatie als inlichtingen- en veiligheidsanalist.

(AIVD, 9 november 2012)


Feestelijke opening Ad de Jonge Centrum
20 juni 2012
Op 1 juni installeerde IIS - directeur Lucy Wenting het bestuur van het Ad de Jonge centrum voor Inlichtingen en Veiligheidsstudies van de UvA. Op 9 november wordt het centrum feestelijk geopend. Zie hiervoor t.z.t. de berichtingeving op de website van het IIS.

Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies
Op 1 juni 2012 heeft Lucy Wenting het bestuur geïnstalleerd van het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen en Veiligheidsstudies van de UvA. De komende drie jaar is dit centrum ondergebracht bij het IIS.
Het centrum richt zich in onderzoek en onderwijs op het kennisgebied van het werk van inlichtingen--‐ en veiligheidsdiensten, en de interactie met veiligheidsbeleid enerzijds en anderzijds met grondrechten en privacy van burgers.

De ontwikkelingen van nieuwe technologieën, het toenemend gebruik van internet, en de dreiging van transnationaal terrorisme hebben geleid tot hernieuwde discussies over onderwerpen als de kwaliteit van inlichtingenanalyses, de relatie tussen overheid, bedrijfsleven en burger op het gebied van veiligheid en het recht op privacy. Deze discussies gaan niet alleen over maatschappelijke vraagstukken, maar zijn ook gerelateerd aan wetenschappelijke vakgebieden, zoals Geschiedenis, Rechten, Politicologie en Wiskunde en Informatica, waarbij het gaat om zowel de vaardigheden van goed onderzoek, als vakgebied-specifieke invalshoeken.

Doelstellingen
De doelstelling van het Centrum is drieledig:
1) Onderwijs: het overdragen van kennis en bevindingen van onderzoek aan studenten en professionals die op verschillende terreinen en binnen verschillende disciplines zich op uiteenlopende wijzen bezighouden met inlichtingen, veiligheid en gerelateerde grondrechten.
2) Onderzoek: het doen van onderzoek over inlichtingen en veiligheid, het analyseren en ontwikkelen van onderzoeksmethoden en technieken op dit vakgebied, het verwerven van kennis en inzicht over organisaties die zich bezig houden met inlichtingen en veiligheid en de consequenties die het denken over dreigingen en het garanderen van veiligheid op de samenleving heeft. Onderzoeksprojecten zullen op basis van externe financiering plaatsvinden.
3) Kennisvalorisatie: het fungeren als platform waar personen, instanties en wetenschappelijke organisaties die zich met dit vakgebied bezighouden expertise kunnen uitwisselen en activiteiten op elkaar kunnen afstemmen. Daarnaast kunnen externe partijen specifieke diensten bij het Centrum inkopen, zoals het ontwikkelen van onderwijsmodules of het schrijven van onderzoeksrapporten.

Bestuur en organisatie
Het centrum staat de eerste drie jaar onder leiding van een bestuur.
Het bestuur zal bestaan uit:
Prof.mr. Jit Peters; voorzitter; vertegenwoordigers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Prof.dr. Ruud Janssens, vertegenwoordiger van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
prof. dr. Maarten de Rijke, vertegenwoordiger van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
Prof. dr. Mark Rutgers, vertegenwoordiger van de Faculteit der Gedrags‐ en Maatschappijwetenschappen.
Dr. Giliam de Valk, ambtelijk secretaris.

Over W.A.H. de Jonge
Jonkheer W.A.H. de Jonge was als student tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gegaan, gevangen genomen door Duitsers en naar concentratiekamp Natzweiler gestuurd.

Na de oorlog werkte hij voor de Wiarda Beckmanstichting, waar hij rapporten over de activiteiten van de CPN schreef, alvorens hij medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en uiteindelijk daar hoofd Staf Buitenlandse Politiek werd (Dick Engelen, Frontdienst: De BVD in de Koude Oorlog (Amsterdam: Boom, 2007). In die laatste hoedanigheid genoot De Jonge een grote, internationale reputatie als inlichtingen‐ en veiligheidsanalist: “CIA‐medewerkers die in Den Haag gestationeerd waren, staken echter vooral de—in geheime kringen natuurlijk altijd gedempte—loftrompet over W.A.H. (Ad) de Jonge…. De Jonges roem strekte zich uit tot in de krochten van Langley. Oud‐CIA‐medewerkers worden nog lyrisch wanneer zijn naam valt.

Hij stond bekend als een unieke persoonlijkheid, ‘the brains of the BVD’ en ‘by far the most intellectual in the BVD’. Hem werd onder meer de voorspelling van de Chinese culturele revolutie toegedicht. Regelmatig stuurde het CIA‐hoofdkwartier mensen naar de President Kennedylaan in Den Haag voor gesprekken met De Jonge. En onder hen waren niet de minsten. Zo kwam het analytisch zwaargewicht van de CIA Sherman Kent herhaaldelijk bij De Jonge op bezoek.” (Bob de Graaff & Cees Wiebes, Villa Maarheeze: De Geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 330‐331).

(Universiteit van Amsterdam, juni 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten