vrijdag 13 juli 2012

Defensie maakt beveiliging koopvaardij tegen piraterij goedkoper

Minister Hillen maakt het voor reders goedkoper om mariniers in te zetten op koopvaardijschepen rond Somalië. De militairen beschermen de kwetsbare vaartuigen tegen piraterij.

De verladersorganisatie EVO reageerde verheugd op de kostenverlaging. Volgens de verladers is handel het meest gebaat bij betaalbare bewaking van overheidswege: "Nederlandse mariniers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen is de beste garantie voor het veilig vervoeren van lading door gebieden die worden geteisterd door piraten".


Foto: Kon. Marine

Kwetsbaar
Defensie kreeg de afgelopen 3 maanden 17 aanvragen voor inzet van een Vessel Protection Detachment aan boord van een kwetsbaar zeetransport. Daarvan leidde er 5 tot werkelijke inzet. Dat schrijft minister Hans Hillen vandaag in zijn kwartaalrapportage aan het parlement.

Toetsing
De aanvragen voor een team mariniers werden getoetst aan het draaiboek ‘behandeling bijstandsaanvragen bij piraterij en gewapende overvallen op zee’ van Nederland en Curaçao. Een daarvan voldeed niet aan de criteria. De overige 16 ondergingen daarna nog een toetsing aan criteria van het beleidskader VPD. Reders trokken 7 aanvragen in, in 5 gevallen omdat de kosten te hoog waren. Bij de overige 4 bleek de aanvraag te laat om nog een beschermingsdetachement in te zetten. Uiteindelijk zette Defensie er 5 in. Daarbij deden zich geen incidenten voor.

Verlaging
Minister Hillen heeft besloten de financiële bijdrage van reders voor een VPD te verlagen van 8.300 euro naar 5.000 euro per dag. Dit is een verdere verlaging op een al eerder genomen besluit. Hiermee komt hij tegemoet aan de reders die bang waren hun concurrentiepositie van de Nederlandse koopvaardij ten opzichte van het buitenland te verliezen. Als gevolg daarvan lopen de kosten voor Defensie op met maximaal 8,1 miljoen bij de inzet van 175 VPD’s in 2013. Daarmee heeft de organisatie meer dan voldoende steunverlening achter de hand.

Kamerbrief: Aanpassing financiële bijdrage van de reders voor de inzet van Vessel Protection Detachments (VPD)
Kamerbrief: Rapportage inzet Vessel Protection Detachments april tot en met juni 2012

(ministerie van Defensie, 13 juli 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten