woensdag 21 maart 2012

De Jager wil investeringsverbod clusterbommen per 1 januari 2013


Minister De Jager voert per 1 januari 2013 een verbod in tegen het direct investeren in clustermunitie door banken en beleggers. Dit schrijft de minister in een brief aan de Eerste Kamer. De maatregel bestrijdt het leed dat clustermunitie aanricht door de financiering aan banden te leggen.

Afgelopen oktober kondigde de minister al een dergelijke verbod aan in lijn met een motie van de Eerste Kamer. Met deze brief geeft de minister een nadere uitwerking van het verbod. “Clustermunitie veroorzaakt onaanvaardbaar leed, daarom vind ik het erg belangrijk dat niet direct geïnvesteerd kan worden in de productie, verkoop of distributie van deze wapens” aldus minister Jan Kees de Jager. Door het verbod kunnen banken geen leningen verstrekken aan producenten van clustermunitie. Ook mag niet geïnvesteerd worden in beleggingsproducten van producenten van clustermunitie.

Het verbod zal gaan gelden voor banken, institutionele beleggers en aanbieders van beleggingsproducten en wordt via de Wet op het financieel toezicht (Wft) geregeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal toezicht houden op de naleving van het verbod. Bij overtredingen kan de AFM boetes opleggen.

(nieuwsbericht ministerie van Financiën, 21 maart 2012)


(Tekst brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer)

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Datum 21 maart 2012
Betreft Stand van zaken uitvoering motie Haubrich-Gooskens inzake een verbod op directe investeringen in clustermunitie

Ons kenmerk FM/2012/125 M


Geachte voorzitter,

Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de wijze waarop het kabinet voornemens is uitvoering te geven aan de door uw Kamer op 29 maart 2011 aangenomen motie van de leden Haubrich-Gooskens, Vliegenthart, Böhler, Ten Hoeve, Koffeman, Putters en Meurs (Kamerstukken I 2010/2011, 32187, letter F). De motie roept op tot het nemen van stappen om te komen tot een verbod op aantoonbare directe investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie.

Achtergrond
Op 30 mei 2008 kwam te Dublin het Verdrag inzake Clustermunitie 1) tot stand. Hiermee wordt het gebruik, maar ook het ontwikkelen, produceren, anderszins verwerven, opslaan of direct dan wel indirect aan een ander overdragen van clustermunitie verboden. De Nederlandse Staat heeft dit Verdrag ondertekend en geratificeerd.

Na de ondertekening van het Verdrag is een brede juridische discussie op gang gekomen, ook in uw Kamer, over de vraag of de introductie van een investeringsverbod wel of geen deel uitmaakt van de verplichtingen waaraan de partijen bij het Verdrag zich hebben gecommitteerd. Van internationale consensus hierover is (nog) geen sprake, maar net als aan het Verdrag zelf ligt ook aan deze discussie de gedachte ten grondslag dat er een einde moet komen aan het onaanvaardbaar humanitair leed dat clustermunitie veroorzaakt. Vanuit deze overweging heeft het kabinet daarom besloten om het verzoek uit de motie Haubrich-Gooskens te ondersteunen en een wettelijk verbod op directe investeringen in clustermunitie door financiële instellingen te introduceren.

Uitvoering motie
Het verbod zal betrekking hebben op alle directe investeringen in de productie, verkoop of distributie van clustermunitie. Onder directe investering wordt verstaan het verstrekken van een lening of kredietlijn, het verwerven van zeggenschap en kapitaalbelang in een onderneming en het verwerven van een bepaald beleggingsproduct. Voor de definitie van clustermunitie zal worden verwezen naar het Verdrag inzake Clustermunitie 2). Het verbod zal gaan gelden voor partijen die veel handelen op de financiële markten, waaronder institutionele beleggers en aanbieders van beleggingsproducten. De reikwijdte van het verbod zal zich beperken tot nieuwe investeringen.

Het verbod wordt geregeld krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft). In lijn met de huidige systematiek van de Wft zal de Autoriteit Financiële Markten (AFM) primair verantwoordelijk worden voor het toezicht op de naleving van het verbod. Een overtreding van het verbod zal worden gesanctioneerd via het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Boetebesluit).

Slot
Het kabinet hecht grote waarde aan het op korte termijn formaliseren van het investeringsverbod, en streeft er daarom naar om de betreffende regelgeving 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Hoogachtend,

De minister van Financiën,
J.C. de Jager

1) Trb. 2009, 45 (32187 (R1902))
2) Zie art. 2, lid 2 Verdrag inzake Clustermunitie

(Bron: ministerie van Financiën, 21 maart 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten