vrijdag 13 april 2012

Officierenverenigingen: mogelijke schending integriteit door secretaris-generaal Defensie

(Toelichting: dit bericht betreft de benoeming van mevr. Hillie Beentjes tot brigadegeneraal bij het wapen van de Koninklijke Marechaussee. Zie ook een eerder bericht: 'Officieren woest om promotie', HdV) 

De FVNO|MHB heeft vandaag, vrijdag 13 april 2012, twee meldingen gemaakt bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) van vermeende schending van de zakelijke integriteit door de Secretaris-Generaal, dhr. Annink.

De eerste melding betreft de voordracht voor de aanstelling van een burgermedewerker bij Defensie tot brigadegeneraal. De tweede melding betreft de voordracht van deze zelfde defensiemedewerker voor de functie van plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Defensie heeft integriteit hoog in het vaandel staan. De FVNO|MHB steunt Defensie hierin ook ten volle. Het is dan ook extra wrang dat de FVNO|MHB zich genoodzaakt ziet om melding te maken van vermeende schending van de integriteit door juist de hoogste ambtenaar binnen het ministerie die belast is met het toezicht op de intergeit binnen defensie.

Na uitgebreide bestudering van de regelgeving kan de FVNO|MHB echter niet anders concluderen dan dat deze voordracht van de benoeming van een burgermedewerker tot brigadegeneraal niet past binnen het vastgestelde beleid. Ook de voordracht tot benoeming van deze defensiemedewerker tot plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marechaussee is, op basis van de huidige regelgeving, niet mogelijk.

Daar waar benoemingen van topfunctionarissen, door Defensie, breeduit worden gepubliceerd, wekt de grote stilte rondom deze benoeming vraagtekens op bij de FVNO|MHB. Zelfs in de interne media-uitingen, zoals intranet en KMar Magazine, waarin bevorderingen normaliter worden vermeld, is tot op de dag van vandaag (nog) niets gepubliceerd. Juist een bijzondere benoeming als deze, burgermedewerkster aangesteld als eerste vrouwelijke generaal bij de Koninklijke Marechaussee én eerste vrouw voorgedragen voor de rang van generaal-majoor, zou reden moeten zijn voor uitgebreide media aandacht. Deze stilte wekt de suggestie dat Defensie deze benoeming buiten de schijnwerpers had willen houden.

In een periode van grote onrust onder het defensiepersoneel over de werkzekerheid binnen de defensieorganisatie, is het voor de FVNO|MHB van groot belang dat de, tussen Defensie en de centrales van Overheidspersoneel, gemaakte afspraken inzake het personeelsbeleid nauwgezet worden nageleefd. Het nauwkeurig naleven van deze gemaakte afspraken biedt al het personeel (zoveel als mogelijk) gelijke kansen. Het bevoordelen van, in dit geval, een burgermedewerker waardoor een extra militair gedwongen de defensieorganisatie zal moeten verlaten past absoluut niet binnen deze gemaakte afspraken.

(De federatieve koepel FVNO|MHB bestaat uit de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO), de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO))

(bron: ProDef, 13 april 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten