dinsdag 9 oktober 2012

‘Defensie geen kostenpost, maar juist van grote waarde’

Te vaak wordt Defensie als kostenpost gezien. Dat is het niet. De krijgsmacht heeft ontegenzeggelijk waarde die veelal in harde euro’s is uit te drukken. Bezuinigen op Defensie lost de structurele problemen van de overheidsuitgaven niet op. De Defensiebegroting is bovendien de afgelopen jaren fors gedaald tot een historisch laag niveau.

Aldus luidt een van de conclusies uit het rapport ‘De Waarde van Defensie’ die vandaag door het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) is gepresenteerd. “Meer dan we beseffen, creëert en waarborgt defensie waarde. De krijgsmacht beschermt handelsstromen op zee en bewaakt de nationale en Europese grenzen. Defensie draagt bij aan de digitale veiligheid en steunt de civiele autoriteiten. De baten zijn soms abstract, zoals vrijheid, soms concreet, zoals verminderde piraterij, en in harde euro’s uit te drukken, zoals de effecten op de werkgelegenheid in Nederland”, aldus het rapport.

Ondersteuning
Het HCSS somt daarbij een aantal belangrijke taken en missies op van Defensie. In 2011 werd de krijgsmacht bijvoorbeeld 2226 maal in Nederland ingezet bij de ondersteuning van de civiele hulpdiensten en nationale en lokale overheden. De mate van afhankelijkheid is inmiddels zo groot dat Nederland zonder de krijgsmacht niet opgewassen is tegen grote rampen of calamiteiten: alleen de krijgsmacht heeft specifieke capaciteiten als de explosievenopruimingsdienst én als enige de mogelijkheid om snel en grootschalig onder alle omstandigheden op te treden.

Werk
De Nederlandse defensie-industrie zet jaarlijks 3 miljard euro om, waarvan tweederde wordt geëxporteerd. Defensiebedrijven bieden hoogwaardige werkgelegenheid aan 15.000 mensen. Bovendien is Defensie is een van de grootste opleidingsinstituten van ons land. Via de krijgsmacht komen jaarlijks meer dan 6.000 gediplomeerde, vakkundige en ervaren specialisten terug op de arbeidsmarkt. Daarmee draagt defensie bij aan de instroom van goed opgeleid en ervaren personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Kleine post
De Defensiebegroting voor 2013 bedraagt bijna 7,8 miljard euro en is daarmee een kleine post binnen de rijksuitgaven, zo berekent het HCSS. Afgezet tegen het inwonertal beschikt Nederland in 2012 over de kleinste krijgsmacht van vergelijkbare Europese landen. Zowel qua aantal militairen per 100.000 inwoners, als qua besteding per hoofd van de bevolking en qua percentage van het BNP zitten ons land ruim onder het internationaal gemiddelde. “Op grond van onze welvaart en economische toppositie presteren we militair gezien onder de maat”, luidt de conclusie.

Schaars
Bezuinigen op defensie lijkt een automatisme te zijn geworden, aldus de opstellers van het rapport. "Defensie voert een ongelijke strijd voor schaars overheidsgeld, omdat de kosten van Defensie wel heel zichtbaar zijn, maar de baten blijkbaar niet."


The Hague Centre for Strategic Studies De waarde van Defensie
Beleidsnota | 9 oktober 2012 |  pdf, 71 pagina’s, 5 MB

(ministerie van Defensie, 8 oktober 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten