dinsdag 8 mei 2012

Antwoord op Kamervragen over verkoop tanks aan Indonesië

Datum 8 mei 2012
Betreft Beantwoording vragen van de leden Van Dijk en Van Bommel over de verkoop van tanks aan Indonesieë

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van Dijk en Van Bommel over de verkoop van tanks aan Indonesië. Deze vragen werden ingezonden op 2 mei 2012 met kenmerk 2012Z09264.

De Minister van Buitenlandse Zaken,  De Minister van Defensie,
Dr. U. Rosenthal                                Drs. J.S.J. Hillen

Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken, en H. Hillen, minister van Defensie, op vragen van de leden Van Dijk en Van Bommel (SP) over de verkoop van tanks aan Indonesië.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Tankdeal op tocht’? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat de ministerraad “twee weken geleden” heeft ingestemd met de verkoop van tanks aan Indonesië, voor een bedrag van 200 miljoen euro? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

Antwoord
De ministerraad heeft op 13 april over de verkoop van tanks aan Indonesië gesproken en daarbij zijn afspraken gemaakt over de verdere gang van zaken. Voor de uitkomst van onze afwegingen verwijzen wij u naar de brief aan de Kamer met kenmerk BS 2012012493.

Vraag 3
Hoe verhoudt de levering van tanks aan Indonesië zich tot het feit dat het Indonesische leger zich schuldig heeft gemaakt aan schendingen van mensenrechten in Atjeh, Oost-Timor en recent in West-Papoea? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Hiervoor verwijzen wij u naar onze brief aan de Kamer met kenmerk BS 2012012493.

Vraag 4
Is het eveneens waar dat er een akkoord is gesloten voor de verkoop van defensiematerieel aan Egypte? Indien ja, wat is er precies overeengekomen? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

Antwoord
Er is geen besluit genomen over de verkoop van defensiematerieel aan Egypte. Wel wordt op dit moment een exportvergunningaanvraag voor de export van militaire goederen naar Egypte beoordeeld.

Vraag 5
Hoe verhouden de levering van tanks aan Indonesië en de verkoop van radars aan Egypte zich tot de motie El Fassed c.s. 2) en de motie Van Dijk 3)? Erkent u dat wapenexport naar deze landen in strijd is met deze moties?

Antwoord
Wij nemen de standpuntbepaling van de Kamer serieus. Mede gezien de huidige demissionaire status van het kabinet willen wij deze aangelegenheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wegen, alvorens ze aan uw Kamer voor te leggen.

Vraag 6
Is het waar dat u de confrontatie met de Kamer niet aandurfde over het afgeven van een wapenexportvergunning?

Antwoord
Neen.

Vraag 7
Is het waar dat u “de deals pas wereldkundig [zou] willen maken in het kielzog van een Catshuisakkoord, zodat de aandacht elders zou liggen”? Deelt u de mening dat dit een schandalige strategie zou zijn?

Antwoord
Dat is onwaar.

Vraag 8
Heeft u ambtelijk advies genegeerd “om de verkoop zo snel mogelijk langs de Kamer te loodsen”? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Neen.

Vraag 9
Deelt u de mening dat dit bericht – indien het juist is – zeer schadelijk is voor uw integriteit? Bent u bereid excuses te maken voor deze ongepaste werkwijze?

Antwoord
Op basis van bovenstaande achten wij deze vraag niet van toepassing.

(ministerie van Defensie, 8 mei 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten