donderdag 31 mei 2012

Eerherstel en onderscheiding voor luitenant-kolonel Marcel de Haas

Luitenant-kolonel Marcel de Haas haalde vandaag zijn recht na een tien jaar durend arbeidsconflict met Defensie. Hij vocht tegen vriendjespolitiek. Deze strijd heeft hem veel gekost. Is het dat waard geweest?

De Haas pleit voor strafrechterlijke vervolging en een beter toezicht door de politiek. Hij kreeg vandaag van minister Hillen een onderscheiding en een schadevergoeding toegekend.

In Dit is de Dag een reactie van SP-kamerlid Jasper van Dijk.

(Radio 1, 31 mei 2012)

Kamerbrief:

Datum 31 mei 2012

In mijn brief van 12 mei 2011 (Kamerstuk 32 500 X, nr. 99) heb ik toegezegd de Kamer te informeren over de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van een rapport van de Nationale Ombudsman. Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging.

De Nationale Ombudsman heeft onderzoek uitgevoerd naar de behandeling van een officier van het Commando landstrijdkrachten. Met mijn brief van 31 maart 2011 (Kamerstuk 32 500 X, nr. 91) heb ik de Kamer hierover geïnformeerd. Een commissie, bestaande uit professor mr. C.R. Niessen en de luitenant-generaal buiten dienst M.A. Beuving, heeft naar aanleiding daarvan onderzoek gedaan naar de klachten van de desbetreffende officier en op 24 oktober 2011 haar onderzoek voltooid. In de bijlage ontvangt u een afschrift van het rapport. Hierin zijn de namen verwijderd.

De commissie heeft vastgesteld dat Defensie de desbetreffende officier op een aantal punten niet zorgvuldig heeft behandeld. Voor een aantal klachten van de medewerker is onvoldoende bewijs gevonden. De commissie concludeert in het onderzoeksrapport dat in deze zaak geen sprake is geweest van integriteitsschendingen.

Ik wil mijn waardering tot uitdrukking brengen voor het werk dat de commissie heeft verricht. Het onderzoek maakt duidelijk dat het laten voortslepen van een arbeidsconflict voor een werknemer kan leiden tot een onverkwikkelijke situatie. Met de desbetreffende medewerker is een regeling getroffen. Deze is bekrachtigd in een vaststellingsovereenkomst.

De bevindingen van de commissie onderstrepen het beleid dat commandanten moeten zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Daarin past heldere communicatie over de kwaliteit van het functioneren van een medewerker en zijn of haar loopbaankansen en –mogelijkheden.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
drs. J.S.J. Hillen

(ministerie van Defensie, 31 mei 2012)

Commissie tot onderzoek van de klachten over ervaren en/of benoemde integriteitsincidenten door Defensieorganisatie
(Rapport (53 pagina's) over klachten van dhr A. over handelingen of gedragingen van functionarissen van Defensie jegens hem, die hij als “integriteitincidenten” kenschetst. Deze incidenten zouden zich over een periode van meer dan tien jaar hebben voorgedaan).


Moskou, 2005. Overste de Haas biedt een exemplaar
van de door hem samengestelde Nederlandse defensiedoctrine
aan aan de Russsische minister van Buitenlandse Zaken,
Sergej Lavrov (foto: Hans de Vreij)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten